رفتن به محتوا

نحوه نواختن ریتم ها در گیتار

ریتم 6/8 شاد

نحوه زدن ضرب ها

ریتم 6/8 شاد با پیک

نحوه زدن ضرب ها

آموزش تکنیک آپاگادو

نحوه زدن ضرب ها

ریتم 2/4 اسپانیش

نحوه زدن ضرب ها

ریتم 4/4

نحوه زدن ضرب ها

ریتم 6/8 سنگین

نحوه زدن ضرب ها

آپاگادو یا خفه کردن با پیک

نحوه زدن ضرب ها

ریتم 2/4

نحوه زدن ضرب ها

تکنیک آبانیکو

نحوه زدن ضرب ها