رفتن به محتوا

کنسرت هنرجویان

زیر نظر استاد آتیلا کاظمیان

پاییز 1398

هنرجوهای دوره بهار و تابستان سال 1398

هنرجو های آکادمی مهر پس از گذراندن آموزش 6 ماهه زیر نظر استاد کاظمیان 

زمستان 1397

هنرجوهای دوره پاییز و زمستان سال 1397

هنرجو های آکادمی مهر پس از گذراندن آموزش 6 ماهه زیر نظر استاد کاظمیان 

پاییز 1397

هنرجوهای دوره بهار و تابستان سال 1397

هنرجو های آکادمی مهر پس از گذراندن آموزش 6 ماهه زیر نظر استاد کاظمیان 

تصاویری از کنسرت هنرجویان